Thu
Thu
Thu
Thu

Bredasdorp

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Caledon

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Swellendam

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Grabouw

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Struisbaai

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Hermanus

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Thursday°C

Important numbers

Overberg District Municipality028 425 1157
Bredasdorp Fire, Rescue & Disaster Management Services028 425 1690
Uilenkraalsmond Resort028 050 0894
Die Dam Resort028 482 1710
Swellendam Municipal Health Sub-District Office10177
Otto du Plessis Hospital028 424 1167
NSRI028 435 7777
Corruption Hotline0800 701 701
Hide -
Home Contact usShow

Weather

Bredasdorp
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Caledon
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Swellendam
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Grabouw
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Struisbaai
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Hermanus
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Overberg District Municipality 028 425 1157
Bredasdorp Fire, Rescue & Disaster Management Services 028 425 1690
Uilenkraalsmond Resort 028 050 0894
Die Dam Resort 028 482 1710
Swellendam Municipal Health Sub-District Office 10177
Otto du Plessis Hospital 028 424 1167
NSRI 028 435 7777
Corruption Hotline 0800 701 701
17 March 2020

VERVREEMDING VAN GEDEELTE VAN EIENDOMME 03.2020

Kennis geskied hiermee van die Raad se voorneme om die ondergemelde eiendomme te vervreem ingevolge artikel 14 van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Finansiële Bestuur, 2003 (Wet 56 van 2003) asook die munisipale regulasies insake die oordrag van onroerende bates:

Plaas 339/R Bufflejachtsbaai
Plaas 308/2 Bufflejachtsbaai
Plaas 75/3 Bier Rivier
Plaas 75/1 Bier Rivier
Plaas 238/6 Avontuur
Erf 2 Suiderstrand
Plaas 663/4 Paardeberg
Plaas 666/1 Paardeberg
Plaas 620/2 Paardeberg

Verdere besonderhede is gedurende normale kantoorure ter insae beskikbaar by die munisipale kantore, Langstraat 26, Bredasdorp (tel. 028 425 1157). Navrae moet gerig word aan Mnr PA Oliver.

Enige kommentaar teen die vervreemding moet behoorlik gemotiveerd en skriftelik ingedien word by die ondergetekende voor of op 13 April 2020.

Indien ’n persoon nie kan lees of skryf nie, kan so ’n persoon sy/haar beswaar/kommentaar mondelings by die Munisipale Kantore, Langstraat 26, Bredasdorp aflê, waar Me J Hopley hom/haar behulpsaam sal wees om die kommentaar of besware op skrif te stel.

MNR DP BERETTI
MUNISIPALE BESTUURDER
OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT
PRIVAAT SAK X22
BREDASDORP
7280

Last published 17 March 2020